ست اداری

ست اداری
ست اداری در واقع مجموعه ای از اوراق از قبیل سربرگ و پاکت نامه و ... با طراحی منسجم (ست شده) می باشد که در جهت انجام فعالیت های اداری یک شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

ست اداری