پاکت

پاکت
پاکت ها محصولات آشنایی هستند که برای مراسلات و قراردادن قرارداد ها و فاکتور ها و سایر اوراق شرکت در آن استفاده می شود. ابعاد آن معمولا متناسب با کاغذ A4 است که از طول دوتا خورده باشد . البته ابعاد متن

پاکت